ประเภท ชั้นปี
     
วันที
เรื่อง

   


ลำดับ
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ผู้อนุมัติการเวียน
SAVE FILE
1
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2590
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์เพิ่มเติม
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์เพิ่มเติม
2
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2558
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์
3
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2483
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ Minor
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ Minor
4
ด่วนมาก
ที่ กท 0602.5/2378
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์
5
ด่วนมาก
ที่ กท 0602.5/2466.1
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
6
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2441
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาออร์โธปิดิกส์
7
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2239.1
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ Major
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ Major
8
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2242.1
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาตร์
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาตร์
9
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2238.1
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ Major
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ Major
10
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2243.1
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
11
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2240.1
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชาอายุรศาสตร์
12
ด่วนที่สุด
ที่ กท 0602.5/2241.1
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาตร์
คำสั่งการจัดการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาตร์

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th