แพทย์หญิงจิรัฐคณา จันทร์งาม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา อันดับ 1
 


นายแพทย์ตราวุธ ไตรเวทย์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา อันดับ 2

 
 

นางสาวสุวดี สุขีนิตย์
พยาบาลวิชาชีพห้วงเวลา

นายอาคม งอกวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววารี นนท์แก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศศิประภา รินแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา เฮงเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสอง พันสาย
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางสาวสุนีย์ สุทธิกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป

นายรัฐธนินทร์ สิทธิศตพัฒน์
พนักงานทั่วไป ระดับ 1

นายประยุทธ ขาวมีชื่อ
พนักงานทั่วไป ระดับ 1
     
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com