ประจำปีการศึกษา 2561
21 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
โครงการสัมนาบูรณาการการเรียนการสอนรหว่างชั้น PreClini - Clinic
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 


ประจำปีการศึกษา 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 มีนาคม 2562 เวลา 09:41 ถึง 16:00
 
โคงการนพลักษณ์
สถานที่ : จังหวัดนครปฐม
 


ประจำปีการศึกษา 2561
15 มกราคม 2562 - 15 มกราคม 2562 เวลา 08:32 ถึง 16:00
 
โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัดและประเมินผลการศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่ : สำนักการแพทย์
 


ประจำปีการศึกษา 2561
4 มกราคม 2562 - 7 มกราคม 2562 เวลา 08:28 ถึง 17:00
 
กิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยรังสิต
 


ประจำปีการศึกษา 2561
24 กันยายน 2561 - 24 กันยายน 2561 เวลา 06:25 ถึง 12:25
 
กิจกรรมวันมหิดล
สถานที่ : ณ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการศึกษา 2561
28 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:23 ถึง 12:23
 
กิจกรรมไหว้ครู
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทเวศวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
 


ประจำปีการศึกษา 2561
5 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ชั้นคลินิก
สถานที่ : ณ โรงแรมซัมมารีน่า รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
 


ประจำปีการศึกษา 2561
1 พฤษภาคม 2561 - 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
โครงการเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่ : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 


ประจำปีการศึกษา 2560
29 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนัการแพทย์
 


ประจำปีการศึกษา 2560
24 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 มีนาคม 2561 เวลา 07:57 ถึง 16:00
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง เข้าใจตนเอง ภายใต้หลักการนพลักษณ์ (ประจำปีการศึกษา 2560)
สถานที่ : ณ โรงแรมเดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 


ประจำปีการศึกษา 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:14 ถึง 17:14
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง เข้าใจตนเอง ภายใต้หลักการนพลักษณ์ (ประจำปีการศึกษา 2560)
สถานที่ : โรงแรมเดอะเกรชรีสอร์ท อัมพวา อำเภอสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 


ประจำปีการศึกษา 2561
4 มกราคม 2561 - 7 มกราคม 2561 เวลา 08:13 ถึง 17:13
 
งานกีฬานิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(กีฬาเข็มสัมพันธุ์ ครั้งที่ 29)
สถานที่ : ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


ประจำปีการศึกษา 2560
22 กรกฎาคม 2560 - 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:00 ถึง 17:00
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์
สถานที่ : 1.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 2.โครงการชั่งหัวมันตามรอยพระราชดำริ อำเภอท่ายาง และโรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 


ประจำปีการศึกษา 2560
6 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 ถึง 18:00
 
โครงการสัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์และศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ประจำปีการศึกษา 2560)
สถานที่ : ณ โรงแรมบรุ๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 


ประจำปีการศึกษา 2560
30 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 ถึง 16:00
 
โคงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ประจำปีการศึกษา 2560)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
 


ประจำปีการศึกษา 2559
18 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 ถึง 18:00
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง เข้าใจตนเอง ภายใต้หลักการนพลักษณ์ (ประจำปีการศึกษา 2559)
สถานที่ : โรงแรมมนต์เสน่ห์ จังหวัดกาญจนบุรี
 


 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th