อ.นพ.มนตรี  สิริไพบูลย์กิจ
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.ชัยชนะ  ตันติกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.สมเกียรติ  ยงยิ่งศักดิ์ถาวร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.นพ.ปฏิเวช  งามวิจิตวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
3. อ.นพ.ไพสิทธิ์  วรปาณิ นายแพทย์ชำนาญการ
4. อ.นพ.มนูญ  ศักดินาเกียรติกุล นายแพทย์ชำนาญการ
5. อ.นพ.รณชัย  มโนพาประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ
6. อ.นพ.วสันต์  สุเมธพิมลชัย นายแพทย์ชำนาญการ
7. อ.นพ.หฤษฎ์  ตู้จินดา นายแพทย์ชำนาญการ
8. อ.นพ.เอกชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ
9. อ.นพ.ฮาร์ยิตซิงห์  บัดติยา นายแพทย์ชำนาญการ
10. อ.พญ.ณัชญา  สุริยฉัตร นายแพทย์ปฏิบัติการ
11. อ.นพ.พรพจน์  ภักดีธิติไพบูลย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
12. อ.นพ.สุพจน์  กังวาฬ นายแพทย์ปฏิบัติการ
13. อ.นพ.กฤตธี  โคละทัต นายแพทย์ปฏิบัติการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.นพ. ชัยเชษฐ์    ภารดีวิสุทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . อ.นพ. จีรวัธน์    กิจสมานมิตร นายแพทย์ชำนาญการ
3 . อ.นพ. ดิสทัตต์    ศรีพระประแดง นายแพทย์ชำนาญการ
4 . อ.นพ. ศุภชัย    กิตติเกษมศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการ
5 . อ.นพ. มงคล    ฉัตรศรีนพคุณ นายแพทย์ปฏิบัติการ
6 . อ.นพ. กมลชนก    ประภาศรีสุข นายแพทย์ห้วงเวลา
7 . อ.นพ. ชัยยันต์    รัตนากรพันธุ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
8 . อ.นพ. ประกาศิต    ชนะสิทธิ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
9 . อ.นพ. มนตรี    ชูวงษ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
10 . นพ. ยติธร    เพ็ญชาติ นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th