อ.นพ.กษิณ  บัวทองศรี
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.อิสรพงศ์  ทรัพย์ชวโรจน์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.พญ.กาญจนา  ฤทธิ์เจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
2. อ.นพ.ทวีเกียรติ  ธรรมจารยกุล นายแพทย์ชำนาญการ
3. อ.พญ.มาลิน  พืชน์ไพบูลย์ นายแพทย์ชำนาญการ
4. นพ.ณัฐ  ศุภนคร นายแพทย์ปฏิบัติการ
5. อ.พญ.สร้อยสุดา  ธนหิรัญโรจน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
6. พญ.ภาวินี   โชติกกำธร นายแพทย์ปฏิบัติการ
7. นพ.ภูรินท์  สุจิระกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.นพ. ณัฐวิทย์    มีกุล นายแพทย์ชำนาญการ
2 . อ.พญ. ปรัตถา    เกิดศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ
3 . นพ. กรกล้า    ปานประภากร นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
1 . พญ. ภิญทิพย์    พิชญาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
2 . พญ. วรวรรณ    โรจนวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
3 . นพ. วีระ    ชุติวณิชยกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th