อ.นพ.กษิณ  บัวทองศรี
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.อิสรพงศ์  ทรัพย์ชวโรจน์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.พญ.กาญจนา  ฤทธิ์เจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
2. อ.พญ.มาลิน  พืชน์ไพบูลย์ นายแพทย์ชำนาญการ
3. อ.พญ.สร้อยสุดา  ธนหิรัญโรจน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
4. นพ.ณัฐ  ศุภนคร นายแพทย์ห้วงเวลา
5. อ.นพ.ทวีเกียรติ  ธรรมจารยกุล นายแพทย์ชำนาญการ
6. พญ.ภาวินี   โชติกกำธร นายแพทย์ปฏิบัติการ
7. นพ.ภูรินท์  สุจิระกุล นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . นพ. กรกล้า    ปานประภากร นายแพทย์ห้วงเวลา
2 . อ.นพ. ณัฐวิทย์    มีกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 . อ.พญ. ปรัตถา    เกิดศิริ นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
1 . พญ. ภิญทิพย์    พิชญาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
2 . พญ. วรวรรณ    โรจนวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
3 . นพ. วีระ    ชุติวณิชยกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th