อ.นพ.ทิวา  เกียรติปานอภิกุล
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อ.พญ.ฐิรดา  ทองใบ
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลาง

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.พญ.กาญจนา  วิบูลชัยชีพ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.พญ.จุฬาภรณ์  จตุปาริสุทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.พญ.สำราญ  กลิ่นแพทย์กิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4. อ.นพ.สุกิจ  นิลวรางกูร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5. อ.พญ.อรพิน  เลิศวรรณวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6. อ.พญ.อุดมลักษณ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
7. อ.พญ.จตุพร  ไสยรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ
8. อ.นพ.บุญชู  สุนทรโอภาส นายแพทย์ชำนาญการ
9. อ.พญ.ประณิธิ  ด่านพรประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ
10. อ.พญ.วรางคณา  ตันติพรสินชัย นายแพทย์ชำนาญการ
11. อ.พญ.ศิริพร  สรรพโรจน์พัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ
12. อ.นพ.สมพล  บูรณะโอสถ นายแพทย์ชำนาญการ
13. อ.นพ.สมหวัง  อำนรรฆกิตติกุล นายแพทย์ชำนาญการ
14. อ.พญ.สุหัทยา  วัฒนไพลิน นายแพทย์ชำนาญการ
15. อ.พญ.อภิชญา  ธันยาวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ
16. พญ.ณัฐพร  ศศิเจริญรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
17. อ.พญ.บุลพร   เตชจงนำชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ
18. พญ.เพ็ญประไพ  หงษ์ศรีสุวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ
19. อ.พญ.ฤทัยทิพย์  พวงเกษม นายแพทย์ปฏิบัติการ
20. อ.พญ.ศรัญญา   พานิชาภรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
21. อ.พญ.รวีวรรณ  สุรเศรณีวงศ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
22. อ.พญ.ศศิมา  ศรีศุข นายแพทย์ปฏิบัติการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.พญ. ภัทรพร    เกียรติปานอภิกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . อ.พญ. ณัฏฐ์ชญาธิปก์    กิตติจำเริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ
3 . พญ. พลอย    เรืองสินภิญญา นายแพทย์ปฏิบัติการ
4 . นพ. พิศุทธ์    กาฬปักษี นายแพทย์ปฏิบัติการ
5 . อ.พญ. มนทกานต์    อิทธิอมรเลิศ นายแพทย์ปฏิบัติการ
6 . อ.พญ. เสาวลักษณ์    มีความดี นายแพทย์ปฏิบัติการ
7 . อ.นพ. กันต์ธร    เจริญพจน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
8 . พญ. จิตติมา    พันธุ์แตง นายแพทย์ห้วงเวลา
9 . อ.พญ. ธันยธร    วุฒิพุธนันท์ นายแพทย์ห้วงเวลา
10 . นพ. ธีรวัต    ก่อเกิดทรัพย์ นายแพทย์ห้วงเวลา
11 . พญ. ภควีร์    สว่างเนตร นายแพทย์ห้วงเวลา
12 . อ.พญ. รัชนิกร    รุ่งเรืองไมตรี นายแพทย์ห้วงเวลา
13 . นพ. รัชพงศ์    หลายวัฒนไพศาล นายแพทย์ห้วงเวลา
14 . นพ. สิทธา    จิริยะสิน นายแพทย์ห้วงเวลา
15 . อ.พญ. สาวินี    จิริยะสิน นายแพทย์ห้วงเวลา
16 . อ.นพ. อภิชัย    มาสุขใจ นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล
 
   แผนการสอนอายุรศาสตร์ 1 ปี 4-2561
   สารบัญแผนการสอนอายุรศาสตร์ 1 ปี 4-2561
   คู่มือนศพอายุรศาสตร์ปี 4-2561
   Logbook Med ปี 4-61
   ตารางสอนอายุรศาสตร์ปี 4-61
   มคอ3-อายุรศาสตร์ 1 ปี 4-2561
   มคอ3-อายุรศาสตร์ 2 ปี 4-2561
   รายชื่อ Preceptor Med4-61 และแนวทางปฏิบัติ
   แบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์ปี4 2561
   หัวข้อบรรยายอายุรศาสตร์ปี 4-61
   มคอ3 อายุรศาสตร์ ปี 6-61
   คู่มือนักศึกษาอายุรศาสตร์ปี 6-61
   ตารางสอน Extern อายุรศาสตร์ปีการศึกษา 2561 รพก
   ตารางสอน Extern อายุรศาสตร์ปีการศึกษา 2561 รพจ
   Logbook อายุรศาสตร์ปี 6-61

 .pdf  แผนการสอนอายุรศาสตร์ 1 ปี 4-2559.pdf
 .pdf  แผนการสอนอายุรศาสตร์ 2 ปี 4-2559.pdf
 .pdf  สารบัญแผนการสอนอายุรศาสตร์ 1 ปี 4-2559.pdf
 .pdf  สารบัญแผนการสอนอายุรศาสตร์ 2 ปี 4-2559.pdf
 .pdf  ตารางสอนของอาจารย์อายุรศาสตร์ รพ กลาง.pdf
 .pdf  ตารางสอนของอาจารย์อายุรศาสตร์เจริญกรุง.pdf
 .pdf  หัตถการสำหรับนศพ.pdf
 .pdf  การแบ่งกลุ่มย่อยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  เกณฑ์การประเมินผลรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1-2 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  คู่มือนักศึกษาแพทย์รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1-2 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  ตารางการแบ่งกลุ่มอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 256
 .pdf  ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา
 .pdf  ตารางสอนอายุรศาสตร์ ปี4-2560 รพ.กลาง.pdf
 .pdf  ตารางสอนอายุรศาสตร์ปี 4-2560 รพ.เจริญกรุงฯ.pdf
 .pdf  แผนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  แผนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  มคอ3 รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  มคอ3 รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  รายชื่อ Preceptor อายุรศาสตร์ปี4-2560.pdf
 .pdf  สารบัญแผนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  สารบัญแผนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf
 .pdf  คู่มือนศพ. ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560.pdf 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th