อ.พญ.พัชร์จิรา  เจียรณิชานันท์
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อ.พญ.จิรัฐคณา  จันทร์งาม
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลาง

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.พญ.ชุติกาญจน์  บุญพิบูลย์พงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.นพ.ตราวุธ  ไตรเวทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.นพ.เสริมพันธุ์  เลิศพนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4. อ.พญ.สุวรรณา  ชั้นประดับ นายแพทย์ชำนาญการ
5. พญ.กุลมาศ  จงธนเศรษฐกุล นายแพทย์ห้วงเวลา
6. พญ.พรีมา  จารุทัศน์ นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.พญ. สุกัญญา    พงศ์ฤกษ์ดี นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th