อ.พญ.สาวิตรี  สุวิกรม
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อ.นพ.พิสิฐ  บูรณวโรดมกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกลาง

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.กมล  ศรีจันทึก นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.นพ.สมชาย  ชินล้ำประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.พญ.ชลิศา  ประสาทสกุลชัย นายแพทย์ชำนาญการ
4. อ.พญ.ฤทัยทิพย์  พวงเกษม นายแพทย์ปฏิบัติการ
5. อ.นพ.แสนภูมิพ่าย  ขาวประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัติการ
6. อ.พญ.มลเพ็ญ   ตติยชลวิพุธ นายแพทย์ห้วงเวลา
7. พญ.กอบพร  สภานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ
8. อ.พญ.จตุพร  ไสยรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ
9. นพ.ชัยวุฒ  ไพบูลย์บริรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ
10. อ.พญ.ฐิติกัญ  ปรีชาพานิช นายแพทย์ชำนาญการ
11. อ.นพ.นิทัศน์  จตุปาริสุทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ
12. อ.พญ.วัลยา  เชาว์พานิชย์เวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
13. อ.พญ.ศิริญ  อักษรภูษิตพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
14. อ.พญ.สวาทจิต  ศรพรหม นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.พญ. กันต์ธิดา    ชัยจรีนนท์ นายแพทย์ชำนาญการ
2 . อ.พญ. จุฑาธิป    พูนศรัทธา นายแพทย์ชำนาญการ
3 . อ.นพ. สันติ    พงศ์ภัณฑารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ
4 . อ.พญ. นันทิวดี    มาเมือง นายแพทย์ปฏิบัติการ
5 . อ.พญ. นัทธมน    จิวรฤกษ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
6 . อ.นพ. นิพันธ์    บุญยัง นายแพทย์ห้วงเวลา
7 . อ.พญ. เมาฬี    ภูวพัฒนะพันธุ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
8 . อ.นพ. วัชรพจน์    เอนกรัตน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
9 . อ.นพ. วิสุทธิ์    อนันต์สกุลวัฒน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
10 . อ.นพ. วีรพล    เขมะรังสรรค์ นายแพทย์ห้วงเวลา
11 . อ.พญ. จิรพร    เหลืองเมตตากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12 . อ.พญ. ปิยธิดา    ทองรอง นายแพทย์ชำนาญการ
13 . อ.พญ. ผาณิต    เทศัชบุตร นายแพทย์ชำนาญการ
14 . อ.พญ. วราพร    อนุภาพอุกฤษฎ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
15 . อ.นพ. สงวน    โล่ห์จินดารัตน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
16 . อ.พญ. อังสุมาลิน    ศรีหล้า นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th