อ.พญ.สาวิตรี  สุวิกรม
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อ.นพ.พิสิฐ  บูรณวโรดมกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกลาง

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.กมล  ศรีจันทึก นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.พญ.วัลยา  เชาว์พานิชย์เวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.นพ.สมชาย  ชินล้ำประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4. อ.พญ.จตุพร  ไสยรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ
5. อ.พญ.ชลิศา  ประสาทสกุลชัย นายแพทย์ชำนาญการ
6. อ.พญ.ฐิติกัญ  ปรีชาพานิช นายแพทย์ชำนาญการ
7. อ.นพ.นิทัศน์  จตุปาริสุทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ
8. พญ.กอบพร  สภานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
9. นพ.ชัยวุฒ  ไพบูลย์บริรักษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
10. อ.พญ.ฤทัยทิพย์  พวงเกษม นายแพทย์ปฏิบัติการ
11. อ.พญ.ศิริญ  อักษรภูษิตพงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
12. อ.พญ.สวาทจิต  ศรพรหม นายแพทย์ปฏิบัติการ
13. อ.นพ.แสนภูมิพ่าย  ขาวประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัติการ
14. อ.พญ.มลเพ็ญ   ตติยชลวิพุธ นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.พญ. กันต์ธิดา    ชัยจรีนนท์ นายแพทย์ชำนาญการ
2 . อ.พญ. จิรพร    เหลืองเมตตากุล นายแพทย์ชำนาญการ
3 . อ.พญ. จุฑาธิป    พูนศรัทธา นายแพทย์ชำนาญการ
4 . อ.นพ. สันติ    พงศ์ภัณฑารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ
5 . อ.พญ. นันทิวดี    มาเมือง นายแพทย์ปฏิบัติการ
6 . อ.พญ. ปิยธิดา    ทองรอง นายแพทย์ปฏิบัติการ
7 . อ.พญ. ผาณิต    เทศัชบุตร นายแพทย์ปฏิบัติการ
8 . อ.พญ. นัทธมน    จิวรฤกษ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
9 . อ.นพ. นิพันธ์    บุญยัง นายแพทย์ห้วงเวลา
10 . อ.พญ. เมาฬี    ภูวพัฒนะพันธุ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
11 . อ.นพ. วัชรพจน์    เอนกรัตน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
12 . อ.นพ. วิสุทธิ์    อนันต์สกุลวัฒน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
13 . อ.นพ. วีรพล    เขมะรังสรรค์ นายแพทย์ห้วงเวลา
14 . อ.พญ. อังสุมาลิน    ศรีหล้า นายแพทย์ห้วงเวลา
15 . อ.พญ. วราพร    อนุภาพอุกฤษฎ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
16 . อ.นพ. สงวน    โล่ห์จินดารัตน์ นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th