อ.นพ.ชัยพร  สุวิชชากุล
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.เกียรติพันธุ์   สุคันธปรีย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.เกษมศักดิ์  พยุงธนทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.นพ.สมเกียรติ  อัศวโรจน์พงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.นพ.สุภกิจ  ฉัตรไชยาฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4. อ.นพ.ชวินท์  สุขะพิริยะ นายแพทย์ชำนาญการ
5. อ.นพ.ชัยพล  วุฒิโอภาส นายแพทย์ชำนาญการ
6. อ.นพ.ณรงค์  บุญญกาศ นายแพทย์ชำนาญการ
7. อ.นพ.โดม  เจริญทอง นายแพทย์ชำนาญการ
8. อ.นพ.ธานินทร์  กลลดาเรืองไกร นายแพทย์ชำนาญการ
9. อ.นพ.ปัญญา  ทวีปวรเดช นายแพทย์ชำนาญการ
10. อ.นพ.อิทธิพล  วิรัตนภานุ นายแพทย์ชำนาญการ
11. พญ.ฉัตรนภา  ศรีคิรินทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
12. อ.พญ.ปัณฑิตา  เอี่ยมศุภนิมิตร นายแพทย์ปฏิบัติการ
13. อ.นพ.พฤกษ์  ธำรงรัตนศิลป์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
14. อ.นพ.พิเชฐ  รุ่งศิริแสงรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
15. พญ.ภัทรส  สว่างศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ
16. อ.พญ.ภารวี  ประยูรหงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
17. อ.นพ.รัชฏ์  เนียมวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
18. อ.นพ.สันติ  กุลาดี นายแพทย์ปฏิบัติการ
19. อ.นพ.ทรรศนะ   อุทัยธรรมรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
20. นพ.มารุต  ธนเดชธนิกกุล นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.นพ. ศรัณย์    วรรณจำรัส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . อ.นพ. ภูวดล    ฐิติวราภรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
3 . นพ. กรัญชัย    ตรีตรง นายแพทย์ห้วงเวลา
4 . อ.นพ. เกียรติศักดิ์    ทัศนวิภาส นายแพทย์ห้วงเวลา
5 . อ.พญ. ณัฐสิรินทร์    หงส์วิบูลย์เวทย์ นายแพทย์ห้วงเวลา
6 . พญ. ดวงกมล    พุทธคุณรักษา นายแพทย์ห้วงเวลา
7 . พญ. เบญจพร    นันทสันติ นายแพทย์ห้วงเวลา
8 . นพ. พีรดนย์    คณิตานุพงษ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
9 . อ.นพ. ไพศาล    ว่องธวัชชัย นายแพทย์ห้วงเวลา
10 . พญ. วายูน    วจะโนภาส นายแพทย์ห้วงเวลา
11 . อ.นพ. วีระยุทธ    วีรปกรณ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
12 . พญ. สรัลนุช    ปัญญาวรคุณชัย นายแพทย์ห้วงเวลา
13 . นพ. อธิวุฒิ    บวรวัฒนวานิช นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล
 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th