:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::


อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน 2562 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1st Laparoscopic workshop for surgical resident ” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
“โครงการ 1st Anastomosis workshop for surgical resident ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มคนรักษ์คลองโคน" อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การเยี่ยมบัณฑิตที่สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th