:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::Warning: extract() [function.extract]: First argument should be an array in C:\AppServ\www\mfu\webengine\lib\connect.php on line 7


อ.นพ.ชัยพร  สุวิชชากุล
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.เกียรติพันธุ์   สุคันธปรีย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/อนุสาขาประจำกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลกลาง
1.นายชัยพร สุวิชชากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
2.นายสมเกียรติ อัศวโรจน์พงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
3.นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
4.นายโดม เจริญทอง นายแพทย์ชำนาญการ
5.นายณรงค์ บุญญากาศ นายแพทย์ชำนาญการ
6.นายอิทธิพล วิรัตนภานุ นายแพทย์ชำนาญการ
7.นายปัญญา ทวีปวรเดช นายแพทย์ชำนาญการ
8.นางธัญชนก สว่างแสงวัฒนา นายแพทย์ปฏิบัติการ
9.นายกฤษฎา กองสวัสดิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
10.นางสาว ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
11.นางสาวภัทรส สว่างศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ
12.นางสาวภารวี ประยูรหงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
13.นายจิตรภานุ ยงวงค์ศิลป์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
14.นายดุษฎี มีศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ
15.นายเกษมศักดิ์ พยุงธนะทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
16.นายสันติ กุลาดี นายแพทย์ชำนาญการ
17.นายธานินทร์ กลลดาเรืองไกร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
18.นายชัยพล วุฒิโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
19.นายชวินท์ สุขะพิริยะ นายแพทย์ชำนาญการ
20.นายพฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการ
21.นายพิเชษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการ
22.นายบัญญัติ ละอองทอง นายแพทย์ข้าราชการบำนาญ

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/อนุสาขาประจำกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . นายศรัณย์ วรรณจำรัส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
2 . นายกำพล รัชวรพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
3 . นายเกียรติพันธุ์ สุคันธปรีย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4 . นายสราวุธ ฐานะวุฑฒ์ นายแพทย์ชำนาญการ
5 . นายราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ
6 . นายกฤษกร ศรีกีรติวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
7 . นายนิรกัลป์ พึ่งโสภา นายแพทย์ปฏิบัติการ
8 . นายยงสุข ธรรมโชติ นายแพทย์ปฏิบัติการ
9 . น.ส.ดวงกมล พุทธคุณรักษา นายแพทย์ปฏิบัติการ
10 . นายสุธน เอกเสถียร นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
11 . นายนำชัย มานะบริบรูณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12 . นายพรีดนย์ คณิตานุพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
13 . นายนิวัฒน์ ลักขณาวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
14 . นายภูวดล ฐิติวราภรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
15 . นายฉัตรพงษ์ ศาสตรสาธิต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
16 . นายสมคิด จินดาสมบัติเจริญ แพทย์ห้วงเวลา
17 . นายกรัญชัย ตรีตรง แพทย์ห้วงเวลา
18 . น.ส.วายูน วจะโนภาส แพทย์ห้วงเวลา
19 . นายเกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส แพทย์ห้วงเวลา
20 . นายวิทวัส ไทยเจริญพร แพทย์ห้วงเวลา
21 . นายจักรชัย บุณยวณิชย์ แพทย์ห้วงเวลา
22 . นายอธิวุฒิ บวรวัฒนาวานิช แพทย์ห้วงเวลา
23 . นายไพศาล ว่องธวัชชัย แพทย์ห้วงเวลา
24 . น.ส.สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย แพทย์ห้วงเวลา

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/อนุสาขาประจำกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตากสิน
1 . นายสันติ อิฐรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
2 . นายธนสาร ประทุมรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 . นายพรเทพ ประทานวณิช นายแพทย์ชำนาญการ
4 . นายวัชระพงษ์ สงวนสุข นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา
5 . นายคงพล ตั้งปนิธานดี นายแพทย์ชำนาญการ
6 . นายปริญญ์ เอธภาวิน นายแพทย์ชำนาญการ
7 . นายชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ นายแพทย์ชำนาญการรักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
8 . นายอนนท์ ชยสดมภ์ นายแพทย์ชำนาญการ
9 . นายพรชัย คุ้มสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ
10 . นายสกลรัฐ ทิตอร่าม นายแพทย์ชำนาญการ
11 . นายณัฐภูมิ เสริมศรี นายแพทย์ชำนาญการ
12 . นายภัคพล บำรุงพืช นายแพทย์ปฏิบัติการ
13 . นายพิชวัฒน์ สุขสุศิลป์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
14 . นายวัชระ อัครชลานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
15 . นางสาวสุดชีวิต กิจไกรลาศ นายแพทย์ปฏิบัติการ


 


 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th