ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561

อบรม Assessment Workshop for teachres

วันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักกาแรพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (Assessment Workshop for teachres) โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.ราชัน บุญธิมา (อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มาบรรยายเรื่อง หลักการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ หลักกาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำเสนอ

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (Assessment Workshop for teachres) ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกนั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การให้ระดับผลการเรียน หรือที่เรียกว่า การตัดเกรด เป็นวิธีประเมินผลการเรียนที่แพร่หลายมากที่สุดในยุคปัจจุบัน จนเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการอนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นหรือหลักสูตรหรือไม่  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ การตัดเกรดด้วยวิธีใดจะเหมาะสม ถูกต้อง ยุติธรรม และสามารถสะท้อนถึงมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง และยังเป็นการวัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนได้อีกด้วย


อบรม Assessment Workshop for teachres

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th